Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa

0

Na osnovu Ugovora broj 401-01-00021/2019-01/5 zaključenog dana 28.06.2019.godine između Republike Srbije, Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj,opštine Lebane i organizacije Pokret mladih snaga Lebane o realizaciji projekta “Podrška ženama za razvoj inovacionog preduzetništva u opštini Lebane“ dana 01.11.2019. godine raspisuje se sledeći

J A V N I    P O Z I V

za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa/unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava ženama za razvoj inovativnosti u okviru projekta “Podrška ženama za razvoj inovacionog preduzetništva u opštini Lebane“

Projekat “Podrška ženama za razvoj inovacionog preduzetništva u opštini Lebane“ sufinansiraju Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za  inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije i opština Lebane.

Cilj projekta je da se podstakne razvoj ženskog inovacionog preduzetništva i da se doprinese unapređenju već postojećih privrednih subjekata u vlasništvu žena, kao i da se stvore uslovi za kreiranje pozitivnog ambijenta za razvoj inovativnosti u Leskovcu, kroz niz intervencija ne finansijske i finansijske prirode. Cilj projekta je razvoj ženskog inovacionog preduzetništva kao i pružanje podrške poslovanju i razvoju novo osnovanim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i  preduzetnicama.

Realizacija projekta treba da doprinese stvaranju pozitivne klime za razvoj inovacionog  preduzetništva. Podrška je usmerena na nezaposlene žene, žene vlasnice mikro, malih i srednjih preduzeća i na preduzetnice.

Projekat će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati razvoj ženskog inovacionog preduzetništva kroz:

edukaciju o pokretanju i vođenju posla, u vidu obuka za započinjanje i unapređenje poslovanja i pripremu biznis plana;
edukaciju u vidu obuka o inovacijama i njihovoj primeni i elektronskom poslovanju;
edukaciju u vidu savetodavne usluge kroz in-house treninge (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti);
takmičenje za najbolji biznis plan na temu inovativnosti i
bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih biznis planova na temu inovativnosti.

Uslovi za učešće u Programu

Projekat podsticaja za razvoj inovacionog preduzetništva kroz nefinansijsku podršku za nezaposlene žene, žene vlasnice mikro, malih i srednjih preduzeća i na preduzetnice realizuju se po Programu “Podrška ženama za razvoj inovacionog preduzetništva u opštini Lebane“ (u daljem tekstu: Program).

Pravo učešća imaju kandidatkinje koje nisu dobile bespovratna sredstva od opštine Lebane u 2019.godini.

Program se realizuje u dve faze i to:

 1. Prava faza Programa – Obuke
 2. Druga faza Programa – Dodela bespovratnih sredstva

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za :

Prvu fazu Programa – Obuke:

Nezaposlene žene
koje imaju inovativnu poslovnu ideju i žele da započnu posao;
koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Lebane najmanje 6 meseci pre objavljivanja poziva;
koje su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlene.
Žene vlasnice mikro, malih i srednjih preduzeća i žene preduzetnice:
koje su vlasnice ili suvlasnice mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji ;
koje žele da unaprede svoje poslovanje kroz razvoj inovativnosti;
koje imaju preduzeće registrovano u Agenciji za privredne registre, koje ima sedište na teritoriji opštine Lebane i ima aktivan status.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za prvu fazu:

Nezaposlene žene:

 • Prijavni formular za učešće u programu obuka (obrazac 1);
 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 1a);
 • Kopija lične karte (za nezaposlena lica);
 • Potvrda da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Žene vlasnice mikro, malih i srednjih preduzeća ižene preduzetnice:
 • Prijavni formular za učešće u programu obuka(obrazac 2);
 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 2a);
 • Izvod iz APR-a.

Pravo na učešće u Programu, u drugoj fazi dodele bespovratnih sredstava najboljim biznis planovima, imaju oni kandidati koji su uspešno završili program obuka i izradili biznis plan.

Maksimana sredstva su do 240.000,00 dinara po orisniku

Ocenu i selekciju prijava vršiće Komisija za sprovođenje javnog poziva na osnovu kriterijuma za ocenu i selekciju prijava.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • inovacija proizvoda, kao primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, koje je novo za odnosno pravno lice (ne mora biti nova za tržište), a nije promena estetske prirode ili isključivo prodaja inoviranih proizvoda koje je proizvelo i razvilo drugo pravno lice;
 • inovacija procesa, kao primena novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke (uključujući značajne promene u tehnici, opremi ili softveru, ali ne isključivo organizacione i menadžerske promene) koja je nova ili unapređena za posmatrano pravno lice, bez obzira ko je razvio;
 • inovacija organizacije, kao primena novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama menadžmenta, s namerom da se u odnosnom pravnom licu poboljša korišćenje znanja, kvaliteta proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova;
 • marketinška inovacija, kao primena nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda;
 • Projektne aktivnosti koje se neće finansirati:

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
 • aktivnosti povezane sa političkim partijama.

Programom se finansiraju troškovi prihvatljivih projektnih aktivnosti (navedenih iznad) koje su predmet Ugovora, a koji se realizuju nakon potpisivanja Ugovora sa gradom.

Pod opremom u smislu ovog programa podrazumevaju se: postrojenja, mašine i prateća oprema, a mogu biti:

ulaganja u nabavku mašina i opreme (finansiraće se isključivo nabavka nove opreme)
Bespovratna sredstva će se odobravati za nabavku dobara/usluga za realizaciju poslovne ideje koja je nagrađena na takmičenju.

Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Ovaj javni poziv objavljen je 01.11.2019.godine na zvaničnoj internet strani opštine Lebane. Rok za dostavu prijava za učešće u obuci za započinjanje biznisa je 15.11.2019.godine.

Overena i odštampana prijava sa obaveznom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za učešće u projektu “Podrška ženama za razvoj inovacionog preduzetništva u opštini Lebane“ – ne otvarati” poštom ili na pisarnici jedinice lokalne samouprave opštine Lebane na naznačenoj adresi.

Prijava se poštom šalje na dole naznačenu adresu:

OPŠTINA LEBANE

Adresa: Cara Dušana 116

16230 Lebane

Kontakt osoba za detaljnije informacije:

Aleksandar Stojanović

Telefon: 063 – 870 7163

e-mail: pokretmladihsnaga@gmail.com

POTREBNI OBRASCI:

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com