Javni konkurs – Prigradski prevoz

0

U skladu sa Odlukom Opštinskog veća opštine Lebane 04 Broj 400-523/2 od 20.03.2019. godine i člana 82. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Lebane („Sl. glasnik grada Leskovca br. 8/2019), načelnica opštinske Uprave Lebane dana 21.08.2019. god raspisuje

JAVNI KONKURS
za dostavljanje ponuda za dodelu subvencija za obavljanje nerentabilnih linija u prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Lebane u 2019. godini

I
Javni konkurs za dostavljanje ponuda za dodelu subvenicija za obavljanje nerentabilnih linija u prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Lebane u 2019. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) raspisuje se za prevoznike registrovane za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, radi podnošenja ponuda za uslugu javnog linijskog prevoza putnika na nerentabilnim linijama, koje će biti sufinansirane od strane opštine Lebane.
II
Opis predmeta Javnog konkursa:
– opština Lebane subvencioniše troškove usluge javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na nerentabilnim linijama koje su predmet ovog konkursa;
– subvencija za ovu uslugu predviđena je za period od 12 meseci;
– navedeni iznos će se plaćati u jednakim mesečnim ratama, za vreme trajanja pružanja usluge;
– subvencija se daje po broju polazaka na linijama koje su predmet subvencije;
– maksimalni iznos subvencije biće određen po linijama po osnovu ukupnog broja polazaka;

III
Uslovi za dodelu subvencija prevozniku-pravnom licu:
Izvod iz registra Agencije za privredne registre o vršenju delatnosti javnog linijskog prevoza putnika
prevoznik mora da poseduje vežeće rešenje ministarstva Republike Srbije nadležnog za poslove saobraćaja o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog linijskog prevoza putnika-licenca; uverenje da pre objavljivanja javnog konkursa ponuđaču nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja dlatnosti koje je predmet javnog konkursa;
spisak vozila angažovanih u prevozu putnika sa overenim fotokopijama saobraćajnih dozvola vozila i da je vlasnik najjmanje tri registrovana autobusa,
prevoznik mora da poseduje registrovan red vožnje za obavljanje prigradske linije i dokaz o ispravnosti vozila, za koju konkuriše za dodelu subvencije u tri primeraka;
– usluga prevoza treba da se vrši u kontinuitetu, radnim danima i subotom i nedeljom.
Pre zaključenja ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi raspisivaču Javnog konkursa konačan registrovan red vožnje, broj polazaka i garanciju za dobro izvršenje posla (blanko sopstvenu menicu), sa meničnim ovlašćenjem u vrednosti 10% od iznosa za subvenciju određenog u tački II Javnog konkursa, dokaz o registraciji menice i kopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke.
V
Ponude potpisane i overene od strane ovlašćenog lica, sa pratećim dokumentima, podnose se na adresu Opštinska uprave Lebane, ul. Cara Dušana br. 116, 16230 Lebane, putem pošte ili neposredno na pisarnicu, u zatvorenim kovertama sa naznakom „Ponuda za uslugu prevoza putnika“ i sa naznačenim nazivom prevoznika na poleđini zatvorene koverte.
VI
Ponude koje su neblagovremene i ne budu sačinjene u skladu sa ovim Javnim konkursom neće biti prihvaćene.
VII
Rok za dostavljanje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja tj. do
29.08.2019. godine do 11 časova bez obzira na način dostavljanja; rok za izbor najpovoljnije ponude će biti najjkasnije 3 (tri) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici opštine Lebane www.lebane.org.rs.

Dokumentacija:

JAVNI KONKURS PRIGRADSKI PREVOZ

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com