Финансирање програма од јавног интереса удружења грађана

0

Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана. На конкурсу могу да учествују удружења грађана, која су регистроване на територији општине Лебане, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Лебане или ван територије општине Лебане, али да својим активностима представљају општину.

Средства се додељују за реализацију пројеката која се баве питањима од јавног интереса за локалну заједницу у оквиру следећих области:

Социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе, као програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног  и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмацију грађанског активизма.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09 и 99/11) и које је регистровано на територији општине Лебане;
 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину;
 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • које у последње две године правноснажном одлуком није кажњавано за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу;
 • које није у блокади рачуна, нема пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

 • пријавни образац, образац предлога пројекта, образац за буџетски пројекат и изјава о прихватању обавезе реализације пројекта;
 • копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • извод из АПР-а или други одговарајући доказ да удружење није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • копија ПИБ обрасца;
 • копија картона депонованих потписа;
 • копија личне карте одговорног лица;
 • копија извода из Статута подносиоца пријаве-удружења, из којег се види да се циљеви удржења остварују у области у којој се пројекат реализује;
 • извештај о утрошеним средствима по пројекту за претходну годину;
 • уверење/потврду да удружење у последње две године правноснажном одлуком није кажњавано за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу;
 • доказ о ликвидности удружења, односно да удружење није у блокади.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс Општине Лебане, за финансирање Удружења грађана – не отварати“ путем поште на адресу:

Општина Лебане, Комисија за сарадњу са удружењима грађана, ул. Цара Душана 116, 16230 Лебане, или лично на писарници Општинске управе Општине Лебане.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Удружења грађана могу да поднесу само једну пријаву.

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине Лебане, www.lebane.org.rs

За додатне информације удружења се могу обратити на 016/843-710-тражити Комисију за сарадњу са удружењима грађана (Братислав Исламовић пред. комисије и Александар Стојановић зам. пред. комисије).

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018. године.

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС, ОБИМ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 • Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива, oдносно до 30.03.2018. године.
 • Обим средстава која се додељују 3.000.000,00 динара.
 • Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени и вредновани у складу са следећим критеријумима;
 1. Усклађеност пројекта са захтевима конкурс  Максимално 10 бодова
 2. Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост   Максимално 10 бодова
 3. Остварени резултати претходних година и кадровска  опремљеност  Максимално 10 бодова
 4. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи  Максимално 10 бодова
 5. Сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице  Максимално 10 бодова

По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном конкурсу.

Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу са бодовима предложених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Лебане.

Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Лебане и на званичној интернет презентацији општине Лебане www.lebane.org.rs

Извештај се доставља Председнику општине и Општинском већу општине Лебане.

Незадовољни подносиоци пријаве имају право на приговор комисији на истакнуту ранг листу у року од 8 дана од дана истицања, о којем одлуку доноси надлежни орган. Комисија на основу извештаја доноси одлуку о избору пројекта, Решење о додели средстава и саставља Уговор који потписује председник општине са удружењима грађана средствима из буџета општине Лебане.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

Подели:

О аутору

mm

Цара Душана 116, 16230 Лебане, Србија ТЕЛЕФОН: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com