Dodela sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica

0

Na osnovu člana 11.  Pravilnika o radu Komisije 01 broj 02-142  od 15.07. 2019. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Lebane kroz dohodovne aktivnosti, obrazovana Rešenjem predsednika opštine 01 broj 02-140  od  11.07.2019. (u daljem tekstu: Komisija), dana 16.07.2019. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pomoć može biti dodeljena porodicama izbeglica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Lebane, a namenjena je ekonomskom osnaživanju  i to za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti  kroz nabavku i dodelu robe i materijala  u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti i koje ispunjavaju propisane uslove i merila za izbor korisnika(udaljemtekstu:Korisnik).

Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materjalu za ekonomsko osnaživanje  izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00 ( slovima: dvestotine hiljda dinara), po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

USLOVI I KRITERIJUMI

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (udaljem tekstu:Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1.      da imaju izbeglički statusi to:

–          da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije

–           da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

2. da imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Lebane, u momentu objavljivanja javnog poziva;

3. da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

4. da nisu korisnici pomoći u projektima ekonomskog osnaživanja više od tri puta (uključujućii ovaj javni poziv);

5. ukoliko su bili korisnici pomoći u ekonomskom osnaživanju da su isti namenski koristili;

6. da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosiPomoć;

7. da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;

8. da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:

  • •     Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;
  • •     Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora ukome će obavljati delatnosti
  • •  Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoju  prijavi.

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao Podnosilac prijave ostvari, a prema sledećim merilima:

1)    Da aktivnost  za koju je Pomoć tražena doprinosi poboljšanju uslova života porodičnog domaćinstva Korisnika                                                                          – 10 bodova

2)      Da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova

ili obuku Nacionalne službe zazapošljavanje                                    -10 bodova

3)  Da ima prethodno iskustvo u obavljanju aktivnosti                            – 10 bodova

4)  Da poseduje znanje i veštine za obavljanje aktivnosti                        – 10 bodova

5)  Da ima registrovanu delatnost                                                                – 20 bodova

6)  Da pokreće aktivnost–Pomoć koristi prvi put                                   – 20 bodova Da je korisnik Pomoći – drugi put                                                                                   – 10 bodova

        Da je korisnik Pomoći – treći put                                                          – 5 bodova

7)Jednoroditeljsko domaćinstvo/porodica sa detetom/decom do 18

godina i/ili studentom do26 godina                                                      – 10 bodova

8)Žena nosilac domaćinstva                                                                        – 10 bodova

Ako dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati Podnosilac prijave koji:

1.    Je član porodice sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina;

2.    Je član porodice sa dvoje ili više dece ispod18 godina, porodice sa trudnicama ili sa detetom/decom do 5 godina, bez redovnih mesečnih prihoda, ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do50% prosečne neto plate na nivou opštine Lebane po članu domaćinstva);

3.    ima bolesnog člana/članove domaćinstva /članovi domaćinstva sa posebnim potrebama;

4.  je žrtva seksualnog/porodičnog nasilja;

5.  je član porodice poginulih, nestalihi kidnapovanih lica;

6.  do sada nije bio korisnik Pomoći u ekonomskom osnaživanju kroz dohodovne aktivnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva  dostavlja sledeće dokaze:

1.      Uredno popunjeni potpisan obrazac prijave;

2.      Fotokopijuizbegličke legitimacije(obestrane)/Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa, (NAPOMENA: obavezno  za  Podnosioca  prijave,  kao  i  za  ostale  članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i daljeu statusu izbeglice);

3.      Fotokopiju lične kartez sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina(očitane,ukoliko je upitanju biometrijska lična karta sa čipom);

4.      Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo-za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosise na lica sa ličnom kartom);

5.      Izjavu overenu kod nadležnog organa overe da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodično gdomaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

6.      Dokaz o prihodima:

–       Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; uslučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode;

–       Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv–za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;

–       Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovogJavnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije-potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbijii/ili drugoj državi;

7.      Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15- 26 godina – dokazo školovanju(potvrda nadležne obrazovne insistucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnogdomaćinstva nisu na školovanju- dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazio prihodima);

8.      Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju-Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decusa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

9.      Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju- Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

10.  Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

–          potvrdao smrti bračnog druga;

–          rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica  za umrlo;

–          izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

–          presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili  dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz  oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, umeđuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

11.Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na kojuse odnosiPomoć;

12.Potvrda da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;

13.Dokaz da ima registrovanu delatnost;

14.Dokaz da pokreće aktivnost:

(1)da je registrovao i pokreće novu aktivnost,

(2)izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

Pored  dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnost.

Komisija u skladu sa članom 103. stav1. Zakona o opštem upravno mpostupku („Službeni glasnikRS“, broj18/16) (udaljemtekstu:ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja:potvrdu o tome da li su lica evidentirana kao izbeglice u evidenciji Komesarijata ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome iz člana 4. stav 1. tačka 1); izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodično gdomaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103.stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose  preko pisarnice Opštinske uprave Lebane, lično ili poštom na adresu:

Opština Lebane, ul. Cara Dušana broj 116, 16230 Lebane

Komisija za izbor korisnika pomoći za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje nzbeglica na teritoriji opštine Lebane kroz dohodovne aktivnosti

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI“

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 15.08.2019. godine

PREDSEDNIK  KOMISIJE

 Marjan Stanković

Podeli:

O autoru

mm

Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija TELEFON: +381 (0)16 843 710

Powered by themekiller.com