Uputstvo za pripremu budžeta za 2020. godinu

U skladu sa članom 31. i članom 40. Zakona o bucetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. 108/13,142/14,68/15 103/1, 99/2016,113/2017, 95/2018 i 31/2019) kao i Fiskalnom strategijom za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, dostavljamo svim korisnicima budžeta opštine Lebane, Uputstvo za pripremu budžeta opštine Lebane za 2020. godinu.

Na osnovu ovog Uputstva, dužni ste da sačinite predloge finansijskih planova za narednu budžetsku godinu. Predlog finansijskog plana obuhvata:

  1. Rashode i izdatke za trogodišnji period, iskazane po budžetskoj kalsifikaciji
  2. Detaljno pisano obrazloženje rashoda i izdataka, kao i izvora finansiranja
  3. Rodnu analizu rashoda i izdataka
  4. Programske informacije
  5. Pregled primanja za trogodišnji period na osnovu zaključenih sporazuma o zajmovima

Overene i potpisane zahteve za budžetskim sredstvima za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava neophodno je da dostave Opštinskoj upravi-Odeljenju za budžet i finansije najkasnije do 1.9.2019. godine.

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Lebane za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu sa pratećim obrascima, možete preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine www.lebane.org.rs.

U slučaju bilo kakve nejasnoće kod izrade možete se obratiti Odeljenju za budžet i finansije.

DOKUMENTA:

Powered by themekiller.com